WSTĘP

Odwiedzając Naszą witrynę, powierzasz nam swoje dane, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze z troską o ochronę Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.
Informacje określone w Polityce są dla Ciebie (zwanego dalej „Użytkownikiem”) bardzo ważne, ponieważ poruszyliśmy w nim sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”). Z tego względu, w Polityce informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.
Zależy Nam abyś zapoznał się z Polityką i oto Cię prosimy. 

INFORMACJE OGÓLNE

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w Polityce dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą mieć różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywane, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez Nas przetwarzane.

Kiedy Polityka ma zastosowanie?

Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy administratorem danych osobowych (czyli ustalamy cele i sposoby przetwarzania) i przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy ?

W celu zachowania przejrzystości w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy dane osobowe, każdorazowo jako Administrator Danych wskazujemy niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy. Kierując się określoną powyżej zasadą, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy w Polityce zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych opartych na różnych podstawach legalności procesu przetwarzania, w tym, ilekroć wskazujemy podstawę legalności procesu przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć Nasz interes oraz potencjalny wpływ procesu na osobę fizyczną, której dane dotyczą (zarówno pozytywne jak i negatywne następstwa procesu) oraz prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów.

Oświadczamy, że jako Administrator Danych nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o Nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa). 

CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA POLITYKI

Administratorem Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.melabio.pl (dalej zwana „Serwisem”) jesteśmy my, czyli Melabio Magdalena Karwowska z siedzibą w Kaniach (05-805), ul. Hiacyntowa 7.

Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych przez nas w zakresie ochrony Twoich danych osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu. Polityka określa w szczególności zakres i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych, które gromadzone są przez nas w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu. Twoje dane osobowe otrzymujemy od Ciebie, gdy:
• kontaktujesz się z nami poprzez: formularz kontaktowy, korespondencję elektroniczną lub chat w celu uzyskania informacji o ofercie, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, złożenia reklamacji, złożenia oświadczenia o obniżenie ceny wadliwego towaru lub żądania wymiany wadliwego towaru na pozbawiony wad, a także kontaktujesz się w celu zawarcia lub odstąpienia od umowy;
• subskrybujesz bezpłatny newsletter,
• składasz zamówienia poprzez Serwis,
• dokonujesz płatności za zamówienie poprzez Serwis,
• zawierasz z nami umowę sprzedaży,
• korzystając z Serwisu akceptujesz pliki cookies.

Klikając w linki zamieszczone w Serwisie możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub portali, które są administrowane lub stanowią usługę świadczoną przez podmioty niezależne od nas (zwane dalej „Usługami Towarzyszącymi”), np. przekierowanie na stronę banku w celu sfinalizowania płatności. W takim przypadku proces przetwarzania danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty – np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla usług lub aplikacji dostępnych w ramach zewnętrznych stron internetowych lub portali. 

ZAKRES PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

Zakres danych osobowych, jakie przetwarzamy może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu korzystasz. Aby ułatwić Ci zrozumienie tego, w posiadaniu jakich Twoich danych osobowych jesteśmy, poniżej zawarliśmy informacje o kategoriach danych osobowych, które przetwarzamy.

Dokonywanie przez Ciebie zakupów w Melabio, w tym zamawianie towarów, zawieranie umów sprzedaży i wykonywanie płatności pośrednictwem Serwisu, może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w postaci:
• imienia i nazwiska
• adresu
• nazwy firmy (opcjonalnie)
• adresu e-mail
• nr telefonu
• danych do płatności (np. nr konta bankowego, nr karty płatniczej)

W zakresie kontaktu z nami w jednej z określonych w polityce form możemy przetwarzać dane takie jak:
• imię i nazwisko
• adres e-mail
• nr telefonu

Kontakt z nami w formie chatu wiąże się z wykorzystaniem danych osobowych w postaci Twojej nazwy Użytkownika funkcjonującej w kanale social media, jakim jest Facebook Massenger.

W zakresie prowadzonych działań marketingowych możemy, w tym w oparciu o Twoją zgodę, przetwarzać informacje pomagające nam dopasować reklamy i treści do Twoich preferencji i oczekiwań (w tym w związku z wyświetlaniem reklamy behawioralnej). Mogą być to m.in. adres IP, dane pochodzące z plików cookies, czy też informacje o Twoim ruchu na stronie, w tym o przeglądanych towarach i Twoich preferencjach w tym zakresie. Dodatkowo, jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas treści marketingowych, będziemy przetwarzać również Twoje dane kontaktowe, w tym dane niezbędne do przesłania Ci informacji handlowych, w zakresie przez Ciebie podanym (numer telefonu lub adres e-mail) a także wysyłać newsletter na wskazany adres e-mail.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z przysługującym nam uprawnieniem do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres, w którym roszczenia wynikające z zawartej przez Ciebie z nami umowy lub związane z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas lub z Usług Towarzyszących nie uległy przedawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres przetwarzanych przez nas Danych Osobowych może się każdorazowo zmieniać, w zależności od przedmiotu roszczenia. 

CELE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od tego, z jakich usług świadczonych przez Serwis korzystasz, różne są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez nas oraz okresy, przez które możemy przechowywać lub wykorzystywać Twoje dane osobowe.

Przy każdym z celów przetwarzania określiliśmy podstawę prawną oraz maksymalny okres przechowywania danych osobowych. Po wskazanym okresie nie będziemy wykorzystywać danych osobowych we wskazanym celu. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku je usuniemy. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez najdłuższy ze wskazanych terminów odnoszących się do konkretnych usług Serwisu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
a) zawierania umowy sprzedaży jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca, zamawianie towarów, dokonywanie płatności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych niezbędny do zawarcia i wykonania umowy) – w tym celu dane są przechowywane do momentu zakończenia świadczenia usług;
b) świadczenia usługi dostawy towaru na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych niezbędny do zawarcia i wykonania umowy) – w tym celu dane są przechowywane do momentu zakończenia świadczenia usług;
c) zapewnienie obsługi usług płatniczych w ramach zakupów dokonywanych poprzez Serwis na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu jak najwyższej jakości świadczonych usług na Twoją rzecz) – w tym celu dane są przechowywane do momentu zakończenia świadczenia usług bądź wyrażenia skutecznego sprzeciwu;
d) obsługa reklamacji przesyłanych jedną z określonych w Polityce form kontaktu, w tym rozwiązywanie problemów technicznych, żądanie wymiany wadliwego towaru na pozbawiony wad, złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny wadliwego towaru na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw oraz Twoich) – w tym celu dane są przechowywane do momentu obsługi reklamacji lub rozwiązania zgłoszonego problemu;
e) realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości) – w tym celu dane będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonane zostały zakupy za pośrednictwem Serwisu;
f) prowadzenia kontaktu z Użytkownikami poprzez chat, korespondencję mailową oraz formularz kontaktowy, a także zapobieganie naruszeniom w ramach prowadzonej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia efektywnej i skutecznej komunikacji z Użytkownikami) – w tym celu dane będą przechowywane do czasu zakończenia prowadzonej komunikacji
g) prowadzeniu działań marketingowych takich jak dostosowanie reklam do Użytkownika bądź wysyłanie newslettera do Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą, czyli Twoja) – w tym celu dane są przechowywane do czasu wycofania zgody;
h) w celu dostosowania zawartości serwisu do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz prawidłowego zarządzania Serwisem poprzez pliki Cookies, które pozwalają Nam na rozpoznawanie urządzenia użytkownika, żeby odpowiednio wyświetlić stronę w zależności od urządzenia czy przeglądarki wykorzystywanych do jej przeglądania, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony oraz w celu identyfikacji naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) RODO (zależnie od rodzaju plików cookies, nasz prawnie uzasadniony interes przedstawiony powyżej bądź zgoda osoby, której dane dotyczą, czyli Twoja) – szczegóły dotyczące plików cookies znajdziesz w …………….;
i) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw) – w tym celu dane są przechowywane przez 6 lat od roku następującego po roku zakończenia świadczenia usługi bądź wycofania zgody; 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH REALIZACJA

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych umożliwia Ci uzyskanie od nas informacji o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym Twoje dane są ujawniane oraz planowanym terminie usunięcia danych;
b) prawo do uzyskania od nas kopii danych osobowych, które przetwarzamy w zakresie objętym Polityką;
c) prawo do sprostowania danych osobowych pozwala Ci na wskazanie przetwarzanych przez nas danych osobowych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne – w takim wypadku zobowiązujemy się usunąć ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnić brakujące informacje;
d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), z którego możesz skorzystać, jeśli Twoje dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przez nas przetwarzane; Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Ci, jeśli: zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane osobowe nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
f) prawo do przeniesienia danych osobowych, z którego możesz skorzystać, jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub stosunku umownego łączącego Cię nami, oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;
g) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w najdogodniejszej dla Ciebie formie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Ponadto, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu, z którego skorzystać w każdym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie. W przypadku przetwarzania danych osobowych na tej podstawie w celach marketingu bezpośredniego, możesz wnieść sprzeciw w dowolnym momencie i w każdej sytuacji bez uzasadnienia. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom świadczącym usługi dostawy towarów oraz usługi dotyczące płatności, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania przez nich umowy, w której jesteś stroną albo w celu  wsparcia/usprawnienia procesu dokonywania zakupów poprzez Serwis.

Udostępniamy też dane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, z którymi np. współpracujemy w ramach kampanii marketingowych.

W tych przypadkach, podmioty, którym udostępnione zostaną Twoje dane osobowe mogą stać się odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych.

Ponadto, możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu.

W ramach przyjętej Polityki zobowiązujemy się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, dane osobowe Użytkowników, w tym Twoje, mogą zostać przeniesione na nowego właściciela, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług w ramach Serwisu.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

FORMUŁA ZAKUPOWA TWISTO

W ramach korzystania z formuły zakupowej Twisto, Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
• świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
• obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
• w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o. 

BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności: danych osobowych, danych kontaktowych, informacji o zamówieniach.

SKARGI, WĄTPLIWOŚCI, PYTANIA

akiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: biuro@melabio.pl 
Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie Melabio Magdalena Karwowska w Kaniach (05-805), ul. Hiacyntowa 7, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:
Melabio Magdalena Karwowska
ul. Hiacyntowa 7
05-805 Kanie
tel.: +48 698 37 47 57

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić Użytkownikom zapoznanie się z nimi.